فست

فست فودها حرامند

در سال جهاد اقتصادی شاید یکی از عواملی که بایستی بدان توجه ویژه نشان داد، جلوگیری از اسراف در همه ابعاد آن است. در این مقاله به بررسی موضوع ا…

ادامه مطلب