اس ام اس تولد

اس ام اس های ولادت امام رضا

اس ام اس های ولادت امام رضا - ع

ولادت امام رضا  بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات بر شافع ما روز قیامـت صـلوات در شـام ولادتـش که شادنـد همـه بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * گفتی که بلا […]

ادامه مطلب