روابط عاشقانه

قطعات عاشقانه(15)

راستش را بگودر زندگی قبلیتیک لیوان شیر نسکافه ی داغ نبودی؟تلخ ِ شیرین….گرم و خواستنی….و به شدت آرام بخش …مــن را بـبخش اگــر بـه تـــو پیـ…

ادامه مطلب

پلاک تنهایی من بی تو!

  آدم ها … ،
باهم ها و  بی هم ها  …
   زوج  و  فرد …
و  منی  که  انگار با  پلاک ِ تنهائی …
هیچ راهی به محدوده ی ِ زوج و فرد ندارم…!

***

  …

ادامه مطلب

متن هاي عاشقانه

هـــی کـــافـــه چـــی!دستـــور بــدهسیـــگــار بیـاورنــد… و پاســور هـــم…و مـــردهـا را دور میــز مــن جمـع کــن! …بگــو بنــوازنـ

ادامه مطلب

یکی بود یکی نبود!

عاشقش بودم عاشقم نبودوقتی عاشقم شد که دیگه دیر شده بودحالا می فهمم که چرا اول قصه ها میگن؛ یکی بود یکی نبود!یکی بود یکی نبود. این داستان زندگ…

ادامه مطلب

دلنوشته های دلنشین

همه ی زندگیمون دردهمه ی زندگیمون غمجلوی آینه نشستموسط فکرای درهمواسه چی ادامه میدم ؟نمی دونم یا نمی گمدیگه هیچ فرقی ندارهبغل ِ تو با جهنمج

ادامه مطلب