چهره نایاب چارلی چاپلین

عکسی نایاب از چارلی چاپلین

چارلی چاپلین عکسی نایاب از چارلی چاپلین عادت ندارم درد دلم را به هر کسی بگویم ..! پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم ، تا همه فکر کنند ، نه دردی دارم و نه قلبی …

ادامه مطلب