چهره‌ی ستاره‌ی زن تاز‌ه‌ی سینمای ایران

چهره‌ی ستاره‌ی زن تاز‌ه‌ی سینمای ایران+ عکس

فيلم تازه سازندگان نفس عميق داستان يك دانشجوي شهرستاني به نام مريم است كه در يكي از دانشگاههاي تهران ثبت نام مي كند. اما به دليل كمبود جا در خوابگاه با دختر ديگري كه دانشجو نيست همخانه مي شود. دوستي و همنشيني اي كه مسائلي را به دنبال دارد. فهرست عوامل «دربند» عبارت است از: […]

ادامه مطلب