چارلی چاپلین جملات

عکسی نایاب از چارلی چاپلین

چارلی چاپلین عکسی نایاب از چارلی چاپلین عادت ندارم درد دلم را به هر کسی بگویم ..! پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم ، تا همه فکر کنند ، نه دردی دارم و نه قلبی …

ادامه مطلب