هنرمند نقاش بغدادی

نقاشی های فوق العاده با بستنی های آب شده

نقاشی های فوق العاده   هنرمند بغدادی به نام Othman Toma آثار جدید خود را به جای استفاده از ابزار نقاشی مثل مداد و آبرنگ با استفاده از بستنی های ذوب شده کشیده است. او پس از اینکه بستنی ها به مرحله ذوب می رسند با استفاده از رنگ قسمت های مختلف آن نقاشی های […]

ادامه مطلب