نیروهای رژیم آل خلیفه

بازداشت3 بازیکن فوتبال+عکس

نیروهای رژیم آل خلیفه، به منطقه جدحفص یورش بردند و شماری از مردم این منطقه از جمله سه بازیکن فوتبال به نام های ایمن عبدالامیر، قاسم سعید و محمد جعفر الشارقی را بازداشت کردند. نیروهای رژیم آل خلیفه، پیش از این نیز، در تاریخ ۱۲ ماه جاری، محمد عبدالقادر بازیکن فوتبال را در گذرگاه مرزی […]

ادامه مطلب