نسخه گوسفندی آمریکن آیدل

تصاویری از نسخه گوسفندی آمریکن آیدل

یک روزنامه انگلیسی از برنامه ای ویژه در سنگال گزارش داد که این برنامه را می توان نسخه این کشور آفریقایی از برنامه “امریکن آیدل” خواند. برنامه این گوسفند نمونه سنگالی برنامه امریکن آیدل است و در آن سعی می شود تا بهترین گوسفند سنگال انتخاب شود.              

ادامه مطلب