میلیونر

سگ میلیونر مرد +عکس

یك مسئول نظارت بر میراث زن میلیونر آمریكایی كه تمام دارایی‌اش را به سگش بخشید از مرگ سگ این زن میلیونریعنی در واقع تنها وارث این زن خبر دا…

ادامه مطلب