مردان مخالف کار کردن زن ها

چرا بعضی از مردان دوست ندارند که زنشان کار کند+راه حل

1 – اقتدار مردانه زیر سوال می رود « اگر همسرم شاغل باشد، دیگر خدا را هم بنده نیست » شاید این گفته را از مردانی که مخالف کار همسرشان هستند، شنیده باشید. مردان اشتغال همسر را بسان پتکی قلمداد می کنند که هر لحظه ممکن است بر سر آنان فرود آید و « جایگاه […]

ادامه مطلب