فال 2 آبان

فال روز 2 آبان 1391

فروردين در رابطه با مسائل احساسي منطقي هستيد و مي توانيد كارهاي نيمه تمام خود را پايان دهيد. افرادي كه هيچ نقشي در زندگي تان ندارند را مي توانيد حذف كنيد و به افرادي كه دوستشان داريد توجه بيشتري كنيد. ارديبهشت خورشید به برج عقرب می رود.برج متضاد شما . دیگران بیشتر از همیشه برایتان […]

ادامه مطلب