فال 1فروردین ماه 1393

فال روز 1 فروردین 1393

فال روز 1 فروردین 1393 فروردین از یک طرف، امروز واقعیت می تواند بسیار مرموزانه با تخیل درآمیزد و تشخیص این دو را مشکل نماید. از طرف دیگر، حرکت ماه به سوی صورت فلکی آتشین قوس روح تان را زنده می کند و باعث می شود که به چیزهای بزرگ فکر کنید. انرژی تان غیر […]

ادامه مطلب