عكس

كدام زن جرات دارد تا چنین عكسهایی از خودش منتشر کند؟

در این تصاویر شما چهره این بانوان را مشاهده میكنید درحالیكه هیچ آرایشی ندارند و یا حتی یك شانه به موهایشان كشیده نشده است و در اوج خواب و نامرتبی هستند.تا كنون 75 نفر توانسته اند با ارسال تصاویرشان و اینكه این تصویر در چه ساعتی گرفته شده و شب قبل مشغول به چه كاری […]

ادامه مطلب