شکایت مشایی از عزت الله انتظامی

دادگاهی شدن عزت الله انتظامی به خاطر احمدی نژاد

عزت الله انتظامی   دادگاهی شدن عزت الله انتظامی به خاطر احمدی نژاد اسفندیار رحیم‌مشایی به دوربین نگاه می‌کند؛ مثل کسانی که در لحظه ثبت عکس، به پس از آن، به نگاه خیره دیگران وقت تماشا به این یادگاری، فکر می‌کنند. محمود احمدی‌نژاد، یک دست در جیب کت، جمله‌ای بر زبان دارد؛ یک نویسنده، می‌تواند […]

ادامه مطلب