ساله

فروش دختر 15 ساله +عکس

دختر15 ساله افغانی که توسط برادرش به شوهرش فروخته شد شش ماه در توالت خانه شوهرش حبس شد. “سحر گول” دختر 15 ساله ای که از شدت جراحت به بیمارستان م

ادامه مطلب