زیر

عشقبازی زیر باران!!

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟ 
غافلگیر شدیم چتر نداشتیم خندیدیم دویدیم وبه شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم.دومین روز بارانی چطور

ادامه مطلب