زنان تن فروش

آمار زنان تن فروش در شهر تهران

زنان تن فروش رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیشترین سن رایج بین زنان تن فروشرا 38 سالگی دانست و گفت: 58 درصد این افراد مطلقه و 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. همچنین 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه و بقیه آنان از خانه‌های تیمی […]

ادامه مطلب