رکوردشکنی این خانم با فرنی

زنی که در عرض 3 دقیقه 6 کیلو فرنی خورد + عکس

فرنی رکوردشکنی جالب این خانم با فرنی زنی در عرض فقط سه دقیقه حدود 5.443 کیلوگرم فرنی خورد تا رکورد گینس را بشکند.در حالی که معده انسان حداکثر حدود 3.628 کیلوگرم ظرفیت دارد، خانم مالی شیلر حدود 5.443 کیلوگرم فرنی را در عرض به شکل برق آسا در عرض سه دقیقه خورد تا در این […]

ادامه مطلب