دختر امام حسين(ع)

معجزه در مرقد دختر امام حسين(ع) + تصاوير

الخبرپرس در گزارش خود آورده است شهر بلعبک با پديده اي عجيب در مرقد “خوله” دختر امام حسين (ع) روبرو شده است که هزاران تن از مومنان براي مشاهده خارج شدن خون از اين مرقد و ديواره هاي آن در اين مکان جمع شده اند.      

ادامه مطلب