خوبی

خوبی یک دوست

دو دوست با پای پیاده از جاده ای در بیابان عبور میکردند.بین راه سرموضوعی اختلاف پیدا کردند و به مشاجره پرداختند.یکی از آنها از سر خشم؛بر چهره…

ادامه مطلب