حمید سپیدنام

حمید سپیدنام مقلب به مستر تیستر در رستوران فریبا نادری

رستوران فریبا نادری حمید سپیدنام که با نام  مستر تیستر شناخته می شود به رستوران فریبا نادری رفت. فریبا نادری با انتشار عکس و متنی نوشت: ***** امشب کلی لذت بردم از حضورِ حمید جان و همسر جانانِ مهربونشون و خواهر خانمِ نازنینشون در رستوران دلی جان. البته اول نگران بودم که غذاها رو دوست […]

ادامه مطلب