حریم دوران نامزدی

حفظ محدودیت های دوره نامزدی

دوره نامزدی حفظ محدودیت های دوره نامزدی تماس جسمی در دوره نامزدی، خط قرمزی است که حتی اگر به سنت ها اعتقاد نداشته باشید، بهتر است آن را به رسمت بشناسید. نامزدی، دوره ایست که هر دو طرف برای بررسی و شناخت بیشتر طرف مقابل و خانواده او کنار یکدیگر قرار می گیرند  خیلی ها […]

ادامه مطلب