جذابترین

جذابترین دختر دنیا در سال ۲۰۱۲ انتخاب شد! +عکس

این مانکن مشهور بین المللی که ۲۶ سال سن دارد طبق نظر سنجی مجله ماکسیم عنوان جذاب ترین زن را به خود اختصاص داد. او در واکنش به این خبر می گوید” خیلی خوشحالم و باعث افتخار من است که در صدر این ۱۰۰ نفر قرار گرفته ام؛ واقعا هیجان انگیز است!” ” من واقعا […]

ادامه مطلب

جذابترین مرد کره زمین+عکس

  ١- دیوید ﺑﮑﮭﺎم ٢- راϳﺎن ﮔﻮﺳﻠلاﻨﮓ ٣- رایان رینولدز ۴- ﺑﺮادﻟﯽ ﮐﻮﭘﺰ ۵- ﺟﯿﮏ ﮐﻠﯿﻨﮕﮭﺎل ۶- راﺑﺮت ﭘﺘﯿﻨﺴﻮن ٧- ﺗﺎم ھﺎردی ٨- ﺟﺎﻧﯽ دپ ٩- ھﯿﻮ ﺟﮑﻤﻦ ١٠- زاک اﻓﺮون ١١- ﺟﻮرج ﮐﻠﻮﻧﯽ ١٢- ھﺮی ﺟﺎد ١٣- ﮔﺮی ﺑﺎرﻟﻮ ١۴- آدام ﻟﻮﻧﯿﻮ ١۵- ﺟﺮاﻟﺪ ﺑﺎﺗﻠﺮ ١۶- ﺟﯿﻤﺰ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ١٧- ﺗﯿﻠﻮر لاﻧﺘﺮ ١٨- ھﺮی اﺳﺘﺎﯾﻠﺰ […]

ادامه مطلب