تمرین های خشن روی زنان چینی

تمرین های خشن روی زنان چینی برای بادیگارد شدن+عکس

در ساحل ساینا واقع در استان هاینان چین دخترانی که میخواهند بعنوان محافظان حرفه ای افراد مشهور استخدام شوند آموزش های سختی میبینند. در اینجا هنرهای رزمی روشهای اطلاعاتی و ضد ترورسیتی آموزش داده میشود این آموزشها در مدت ۲۸ روز در این ساحل انجام میگیرد و در پایان آموزش به افرادی که قبول شده […]

ادامه مطلب