تصویر کراک ماده مخدر

عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی

آدم کراکی عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی  کراک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند: کراک هروئین مادهٔ مخدر رایج در ایران و افغانستان از خانوادهٔ مرفین کراک کوکائین مادهٔ محرک رایج در خارج از ایران و افغانستان شبیه به کوکائین عکس وحشتناک از پای یک آدم کراکی

ادامه مطلب