به دست آوردن علم یا مال فراوان

اگر خواهان علم زیاد یا مال فراوان هستید این دعا را بخوانید

دعا اگر خواهان علم زیاد یا مال فراوان هستید این دعا را بخوانید مرحوم نراقی در کتاب شریف ( خزائن) آورده است که منقول است از شهید ثانی و برخی دیگر از بزرگان که هر کس دو ماه پی در پی روزی ۴۰۰ مرتبه این ذکر را بگوید ، خدای تعالی علم زیاد یا مال […]

ادامه مطلب