ایجاد

ایجاد 2500 فرقه جدید + عکس

به صورت میانگین در این سه دهه در هر دوهفته دو فرقه ایجاد شده که برهمین اساس میتوان به راحتی تخمین زد درهمین مدت بیش از 2500فرقه جدید در دنیا ای…

ادامه مطلب