انتقاد وزیر بهداشت از بانک مرکزی

انتقاد وزیر بهداشت از بانک مرکزی

دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: با دارو که وابسته به جان مردم است نمی توان شوخی کرد، ما به هر طریقی که شده داروی مردم را تامین می کنیم. وی گفت: مشکل ما مشکل نقل وانتقال ارز در خارج از کشور و تخصیص ارز در داخل کشور است که باید از طریق بانک مرکزی حل […]

ادامه مطلب