الارض

اعمال دحو الارض

در این روز اعمال ویژه ای انجام می شود که فواید معنوی بسیاری داشته و به انسان آرامش می بخشد.
*روزه
روز دحوالارض از چهار روزی است که در تمام سا…

ادامه مطلب