آموزش ساز آکوردئون

تاریخچه پیدایش آکوردئون

آکوردئون تاریخچه پیدایش آکوردئون تاریخچه ساز آکوردئونآکوردئون سازی است که بر اصول زیر ساخته شده است:هوا با فشار از میان لوله های فلزی می گذرد و صدا تولید می کند.   چه کسی آکوردئون را ساخت؟آکوردئون طی سال های متمادی کامل شد. لوله های فلزی که بخشی از این ساز هستند، نخست در چین باستان […]

ادامه مطلب