آخرین قیمت خودروها در بازار

آخرین قیمت خودروها در بازار

  اتومبيل مقدار تغییر کمترین بیشترین 405 ( نمايندگي/ تومان) ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ (%۰) +۴۰۰ ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ 405 ( بازار/ تومان) ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ 207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ 207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ 206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ (%۰) ۰ […]

ادامه مطلب