تماس با مدیر
دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹


نحوه و ترتیب ختم قرآن در ماه مبارک رمضان

نحوه و ترتیب ختم قرآن در ماه مبارک رمضان

جزء ۱ از اول سوره حمد تا آخر آیه ۱۴۱ سوره بقره برای روز اول

 

جزء۲ از آغاز آیه ۱۴۲ تا پایان آیه ۲۵۲ سوره بقره برای روز دوم

 

جزء۳ از آغاز آیه ۲۵۳ بقره تا پایان آیه ۹۲ سوره آل عمران برای روز سوم

 

جزء۴ از آغاز آیه ۹۳ آل عمران تا پایان آیه ۲۳سوره نساء برای روز چهارم

 

جزء۵ از آغاز آیه ۲۴ نساء تا پایان آیه ۱۴۷سوره نساء برای روز پنجم

 

جزء۶ از آغاز آیه ۱۴۸ نسا تا پایان آیه ۸۱ سوره مائده برای روز ششم

 

جزء۷ از آغاز آیه ۸۲ مائده تا پایان آیه ۱۱۰ سوره انعام برای روز هفتم

 

جزء ۸ از آغاز آیه ۱۱۱ انعام تا آیه۸۷ سوره اعراف برای روز هشتم

 

جزء نهم از ابتدای آیه ۸۸ سوره اعراف تا آخر آیه ۴۰ سوره انفال برای روز نهم

 

جزء دهم از ابتدای آیه ۴۱ سوره انفال تا آخر آیه ۹۲سوره توبه برای روز دهم

 

جزء ۱۱ از ابتدای آیه ۹۳ سوره توبه تا آخر آیه ۵ سوره هود برای روز یازدهم

 

جزء ۱۲ از ابتدای آیه ۶ سوره هود تا آخر آیه ۵۲ سوره یوسف برای روز دوازدهم

 

جزء ۱۳ از ابتدای آیه ۵۳سوره یوسف تا آخر آیه ۵۲ سوره ابراهیم ( تا آخر سوره ابراهیم) برای روز سیزدهم

 

جزء ۱۴ از ابتدای سوره حجر تا آخر سوره نحل برای روز چهاردهم

 

جزء ۱۵ از ابتدای سوره اسراء تا آخر آیه ۷۴ سوره کهف برای روز پانزدهم

 

جزء ۱۶ از ابتدای آیه ۷۵سوره کهف تا آخر سوره طه برای روز شانزدهم

 

جزء ۱۷ از ابتدای سوره انبیاء تا آخر سوره حج برای روز هفدهم

 

جزء ۱۸ از ابتدای سوره مومنون تا آخر آیه ۲۰سوره فرقان برای روز هیجدهم

 

جزء ۱۹ از ابتدای آیه ۲۱سوره فرقان تا آخر آیه ۵۵ سوره نمل برای روز نوزدهم

 

جزء ۲۰ از ابتدای آیه ۵۶سوره نمل تا آخر آیه ۴۵ سوره عنکبوت برای روز بیستم

 

جزء ۲۱ از ابتدای آیه ۴۶سوره عنکبوت تا آخر آیه ۳۰ سوره احزاب برای روز بیست و یکم

 

جزء ۲۲ از ابتدای آیه ۳۱ سوره احزاب تا آخر آیه ۲۷سوره یس برای روز بیست و دوم

 

جزء ۲۳ از ابتدای آیه ۲۸سوره یس تا آخر آیه ۳۱ سوره زمر برای روز بیست و سوم

 

جزء ۲۴ از ابتدای آیه ۳۲سوره زمر تا آخر آیه ۴۶سوره فصلت برای روز بیست و چهارم

 

جزء ۲۵ از ابتدای آیه ۴۷سوره فصلت تا آخر آیه ۳۲سوره جاثیه برای روز بیست و پنجم

 

جزء۲۶ از ابتدای آیه ۳۳سوره جاثیه تا آخر آیه ۳۰ سوره ذاریات برای روز بیست ششم

 

جزء ۲۷ از ابتدای آیه ۳۱سوره ذاریات تا آخر سوره حدید برای روز بیست هفتم

 

جزء ۲۸ از ابتدای آسوره مجادله تا آخر سوره تحریم برای روز بیست و هشتم

 

جزء ۲۹ از ابتدای سوره ملک تا آخر سوره مرسلات برای روز بیست و نهم

 

جزء ۳۰ از ابتدای سوره نبا تا آخر سوره ناس برای روز سی ام

وبگردی
Copyright 2007 - 2019