تماس با مدیر
سه شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۹


شرکت های تضامنی و نسبی

شرکت های تضامنی و نسبی

شرکت های تضامنی و نسبی

یکی دیگر از انواع شرکت ها برای ثبت، شرکت های تضامنی و نسبی می باشند که در اینجا به تعریف و ویژگی های این نوع شرکتها پرداخته ایم:

شرکت تضامنی و نسبی از نظر تاسیس ثبت شرکت و طرز کار و انحلال طبق مواد ١٨۵ تا ١٨٩ مانند هم هستند و فقط فرق این دو شرکت در میزان مسئولیت شرکا بعد از انحلال در مقابل طلب طلب کاران می باشد.

شرکت تضامنی یعنی شرکتی که تحت یک نام مشخص و مخصوص برای یک امور تجاری با مشارکت تضامنی دو یا چند نفر کار می کند و اگر موجودی اموال شرکت برای قروض کافی نباشد هر یک از شرکا وظیفه پرداخت کل قروض را دارد.

بنابراین شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک نام مشخص برای ارائه یک امور تجاری تشکیل و حداقل باید دو عضو داشته باشد.

شرکت های تضامنی در ایران و فرانسه فقط شخصیت حقوقی دارند و جزء قدیمی ترین شرکت ها از نظر نوع شرکت می باشند و به خاطر مسئولیت بی حد شرکا در برابر اشخاص ثالث مورد قبول اشخاص نمی باشد. در مورد نحوه ی نام گذاری این شرکت ها باید کلمه تضامنی و یا اسامی شرکا آورده شود و اگر نام یکی از شرکا ذکر می شود باید نام بقیه مثلاً شرکا یا برادران ذکر شود.

اگر فردی با شرکت بخواهد کار کند با دیدن نام شریک در اسم شرکت با اطمینان بیشتری می تواند با شرکت کار کند و نکته اصلی این است که اشاره و پافشاری قانون گذار بر مسئولیت جمعی شرکا در برابر طلبکاران و کارهای شرکت است زیرا در زمان معامله افراد نام شرکت مهم نیست افراد سرمایه گذار شرکت و شرکا بسیار مهم تر می باشد.

قانون گذار وظیفه دارد از آوردن افرادی که در شرکت وظیفه تضامنی ندارد جلوگیری کند زیرا اگر این اتفاق بیفتد فرد باید به وظایف تضامنی خود عمل کند.

اگر یکی از شرکا بنا به هر دلیلی فوت یا هر چیز دیگری شرکت را ترک کند و از شرکت خارج شود باید طبق قانون نام این فرد از شرکا خارج شود و اگر اسم این شخص در اسم شرکت باشد باید در اولین فرصت حذف گردد چون افرادی که با شرکت معامله می کنند نام های شرکای حاضر در شرکت مهم تر از نام شرکت برای آن ها است.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019