تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸


جزئیات حداقل و حداكثر افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد

جزئیات حداقل و حداكثر افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ هیات وزیران به استناد ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات كشوری ،میزان ضریب افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان را مشخص كرد.

میزان ضریب افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها

ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان یازده هزار و چهار صد و شصت ریال و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری برای سال ۱۳۹۱ را به میزان هشتصد و پنج (۸۰۵) ریال تعیین كرد.

بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز برای سال ۱۳۹۱ به میزان هشتصد و پنج (۸۰۵) ریال تعیین كرد.

بازنشستگان و وظیفه بگیران

براین اساس، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشتركان صندوق های بازنشستگی كشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال ۱۳۹۱ به میزان پانزده درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد.

سقف افزایش حقوق كارمندان

براساس این مصوبه، سقف افزایش حقوق كارمندان دستگاههای موضوع بند ۹۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۱ كل كشور پانزده درصد تعیین می شود.

همچنین، عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات كشوری شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی در سال ۱۳۹۱ به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می شود.

پاداش

طبق این مصوبه، پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور) برای امسال حداكثر یك ماه حقوق و مزایایی مندرج در احكام كارگزینی در سقف اعتبارات مصوب تعیین می شود.

پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دستگاههای اجرایی موضوع بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور برای امسال با پیشنهاد مجمع عمومی ذیربط در سقف بودجه مصوب و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین)

براین اساس، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات كشوری برای كارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذكور به استثنای مشمولین بند ۱۲ این تصویب نامه در سال ۱۳۹۱ به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یك هزار و پانصد ریال و حداكثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل كارمندان هفت (۷) برابر حداقل حقوق مذكور در این بند تعیین می شود.

حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران

طبق این مصوبه، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشتركان صندوق های بازنشستگی كشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یك هزار و پانصد ریال تعیین می شود.

حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۱ به میزان دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار و پانصد ریال و حداكثر حقوق این قبیل كارمندان هفت برابر حداقل مذكور در این بند تعیین می شود.

همچنین، پرداخت كمكهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات یا بودجه مصوب دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتی به كارمندان

براین اساس، پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتی به كارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.

تشخیص كاركنانی كه به اقتضای شغلی مطابق با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات كشوری اضافه كار بیشتری دریافت می كنند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فوق العاده ماموریت روزانه داخل كشور

طبق این مصوبه، فوق العاده ماموریت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه كه به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمول هر یك از بند‌های این تصویب نامه به ماخذ یك بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یك پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد.

سایر موارد، مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام كشوری و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.

همچنین، تمدید قراردادهای قبلی كاركنان قراردادی مجاز است.

پرداخت كمك های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به كاركنان قرارداد كار معین

براین اساس، پرداخت كمك های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به كاركنان قرارداد كار معین (مشخص) ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات كشوری بر اساس دستورالعملی كه با رعایت سقف اعتبارات مصوب به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی ایشان می رسد ،مجاز است.

معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور ابلاغ كرده است.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019