تماس با مدیر
شنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۷


تصاویری از پرتاب شیر گرسنه به هوا توسط بوفالو

تصاویری از پرتاب شیر گرسنه به هوا توسط بوفالو

شیر گرسنه

تصاویری از پرتاب شیر گرسنه به هوا توسط بوفالو

دوست بوفالویی که توسط شیرهای گرسنه در حال خورده شدن بود، به کمک وی آمده و شیر را به هوا پرتاب کرد.
اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

 

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

 

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

بوفالوی قوی هیکل به کمک دوست خود، شیر را با شاخ های خود به هوا پرتاب کرد

اخبار,اخبار گوناگون,شیری که 5متر به هوا پرتاب شد

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017