تماس با مدیر
چهارشنبه, ۴ مرداد , ۱۳۹۶


تصاویری از مسابقات قوی ترین زنان جهان

تصاویری از مسابقات قوی ترین زنان جهان

قوی ترین زنان جهان

قهرمانان این مسابقات ورزشی در بخش بانوان بیشتر از کشورهای بلوک شرق اروپا مانند لهستان، روسیه و مجارستان هستند.

ورزشکاران زن کشور آمریکا نیز به تازگی در این مسابقات دوره ای درخشیده و به طور مثال خانم “آتنا” از ایالات متحده اکنون یکی از قهرمانان به نام این گونه مسابقات و یکی از قوی ترین زنان جهان است.

همچنین دیگر زن نام آور در این رشته و قهرمان چندین دوره مسابقات قوی ترین زنان جهان خانم”نینا” از کشور لهستان است.

در ادامه تصاویری از مسابقات قوی ترین زنان جهان را مشاهده می کنید که در این تصاویر ورزشکاری که بیشتر لباس تیره به تن دارد و در حال جابه جایی لاستیک بزرگ ماشین،بلند کردن بشکه آب و جابه جایی وزنه هاست خانم آتنا از ایالت متحده و ورزشکاری که لباس سبز رنگی به تن دارد و در حال حمل کیسه های سنگین شن است خانم لینا از لهستان نام دارد.

مسابقات قوی ترین زنان جهان/
مسابقات قوی ترین زنان جهان/
مسابقات قوی ترین زنان جهان/
مسابقات قوی ترین زنان جهان
مسابقات قوی ترین زنان جهان/

مسابقات قوی ترین زنان دنیا
مسابقات قوی ترین زنان جهان/
مسابقات قوی ترین زنان جهان/
مسابقات قوی ترین زنان جهان/


Copyright 2007 - 2017