تماس با مدیر
شنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۸


آمار جمعیت ایران چقدر است؟

آمار جمعیت ایران چقدر است؟

تعداد متولدين سال 1391 تا اين لحظه 1033663
     متولدين پسر 529235
     متولدين دختر 504428
     ولادت در نقاط شهری 806257
     ولادت در نقاط روستايی 227406
     تعداد متولدين امروز 1745
تعداد فوت شدگان سال 1391 تا اين لحظه 306271
     فوت شدگان مرد 162323
     فوت شدگان زن 143948
     فوت در نقاط شهری 196013
     فوت در نقاط روستايی 110258
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 18069
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 24501
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 82386
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 181315
     تعداد فوت شدگان امروز 517
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1391 تا اين لحظه 727392
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1228

منبع: سایت سازمان ثبت احوال کشور

وبگردی
Copyright 2007 - 2019