تماس با مدیر
سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷


آغاز معاملات آتی سکه تحویل مهرماه از شنبه

آغاز معاملات آتی سکه تحویل مهرماه از شنبه

آغاز معاملات آتی سکه

بورس کالای ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: قرارداد آﺗﻲ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1392 از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ  1392/04/15 راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﻲ در اوﻟﻴﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، ﺑﺪون ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺘﻲ، ﺑﺎ دوره ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 30 دﻗﻴﻘﻪ در اﺑﺘـﺪای ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ آﻏﺎز و ﺑﺎ دوره ﻋﺎدی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ و اﻋﻤﺎل ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ روزاﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮارداد آﺗﻲ، ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺸـﻒ ﺷـﺪه در ﺣﺮاج ﺗک ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ روزاﻧﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺣﺮاج ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

بدیهی اﺳـﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣﺮاج تک ﻗﻴﻤﺘﻲ، ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺠﺪداً ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، روز ﻛﺎری ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017